Projekt: Propojení

Propojení lyžařských areálů ve Špindlerově Mlýně je jedním z největších projektů novodobé historie Špindlerova Mlýna. Na této stránce najdete všechny důležité informace, které se celého projektu týkají.

Nové sjezdovky ve Špindlerově Mlýně

Pro nadcházející sezónu se ve Špindlerově Mlýně otevírají nové sjezdovky. V rámci projektu propojení v roce 2023 vznikly:

  • Nová Přehradní sjezdovka
  • Nová Lesní sjezdovka
  • Rozšíření modré ve Svatém Petru
  • Rozšíření Vodovodní

Více informací o rozměrech nových sjezdovek, rozšíření těch stávajících, využité technice a mnohm více se dočtete pod tímto odkazem.


O jaký projekt se jedná?

Jde o propojení areálů Svatý Petr a Medvědín. Tento unikátní a výjimečný projekt reaguje na geografické podmínky a limity, se kterými se zimní sporty a aktivní relaxace ve Špindlerově Mlýně potýkají od svých úplných začátků. Dlouhodobý záměr propojení areálů je spojený s obrovskou investicí, jejímž cílem je přinést do nejpopulárnějšího českého lyžařského střediska zcela nový rozměr sportovního vyžití a kvality služeb.
Cílem projektu je propojení dosud izolovaných sportovních areálů ve Špindlerově Mlýně, tedy Svatého Petra/Hromovky a Medvědína/Horních Míseček. Za tímto účelem jsou navrženy dvě lanovky, vybudování nových sjezdových tratí, rozšíření či úprava stávajících, zřízení nového zasněžování, jehož součástí je i výstavba čerpacího objektu z Labské přehrady. Centrem propojení areálů bude prostor současného parkoviště P1, umístěný mezi ČOV Špindlerův Mlýn a východním okrajem nádrže Labská.
Vznik projektu a první návrhy řešení pocházejí z konce 90. let minulého století, následně zahájila v roce 2006 společnost Skiareál Špindlerův Mlýn, a. s. přípravné projekční práce a jednání o změně územního plánu města Špindlerův Mlýn.


Jaká je historie projektu?

Historie projektu propojení lyžařských středisek ve Špindlerově Mlýně sahá až do roku 1994. Podívejte se, co se od té doby do dnešních dnů událo.

1994
Schválený územní plán Špindlerova Mlýna, ve své době označený „Územní plán sídelního útvaru“, umožňoval v rámci návrhu urbanistického řešení a funkčního zónování realizaci propojení lyžařských areálů Svatý Petr a Medvědín, a to v rámci ploch označených „Plochy výhledových záměrů – výstavba sjezdových tratí“.

2005
V zájmu dalšího rozvoje, udržení konkurenceschopnosti Špindlerova Mlýna a zlepšení nabídky standardu úrovně sportovně rekreačních zařízení se v roce 2005 valná hromada akciové společnosti Skiareál Špindlerův Mlýn usnesla připravit dlouhodobou koncepci dalšího rozvoje stávající sportovně-technické infrastruktury. Tehdejší zpracovatel, společnost Europa Ecosign, připravila několik variant řešení problematiky současného stavu, které valná hromada projednala. Všechna řešení počítají s propojením lanovek a sjezdových tratí v prostoru stávajícího parkoviště P1 u horního konce přehradní nádrže Labská (propojení dvou hlavních lyžařských oblastí). Zde měl vzniknout také parkovací dům pro zhruba 500 osobních aut, na jeho střeše lyžařské náměstí s dolními stanicemi dvou kabinových lanovek, které vedou na dva protilehlé kopce – Přední planinu (Pláně) a Medvědín, resp. Horní Mísečky. Realizace předpokládala přemostění silnice z Vrchlabí do Špindlerova Mlýna na severní stranu a řeky Labe na stranu jižní. Vícepodlažní parkoviště osobních vozů v místě nových dolních stanic lanovek by mělo přispět k výraznému zklidnění dopravy v dalších částech Špindlerova Mlýna. Počítalo se s variantami odlesnění rostu na ploše 56 ha, v druhé variantě 38 ha.

2006
Společnost Skiareál Špindlerův Mlýn, a. s. podala žádost na Městský úřad ve Špindlerově Mlýně o provedení 5. změny ÚPN SÚ Špindlerův Mlýn. Body a rozsah plánované změny byly s předstihem oficiálně představeny Správě KRNAP. Od září 2006 do října 2007 se zpracovával návrh zadání výše uvedené změny č. 5 včetně posouzení vlivu plánovaných staveb na životní prostředí (EIA). V tomto období požádal Skiareál Správu KRNAP o stanovisko k výše uvedenému záměru. Správa KRNAP deklarovala své výhrady zvláště k plánovanému rozvoji severním směrem (na Medvědín). I zde bylo při zpracování návrhu přihlíženo k využití výhledových ploch rezerv pro sjezdové tratě dle platného ÚPN SÚ Špindlerův Mlýn z roku 1994.

2011
Město Špindlerův Mlýn vydává nový Územní plán. V řešeném správním území je navrženo k odnětí 25,2 ha pozemků určených k plnění funkcí lesa.

2014
Společnost MELIDA a. s., nový provozovatel zdejšího lyžařského areálu, žádá o změnu územního plánu města Špindlerův Mlýn, a to v návaznosti na vývoj, představy a potřeby společnosti a povoleného propojení areálů, včetně výsledků posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) a projednání se Správou KRNAP.

2016​​​​​​
Město Špindlerův Mlýn vydává změnu č. 2 Územního plánu, včetně vydání právního stavu po projednaných změnách, tj. současný stav. V řešeném správním území je navrženo k odnětí 27,05 ha pozemků určených k plnění funkcí lesa.

2017
Společnost MELIDA a. s. předkládá na Správu KRNAP studii propojení areálů. Vzhledem k tomu, že nelze vyloučit, že záměr může mít významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost Evropsky významné lokality Krkonoše nebo ptačí oblasti Krkonoše musí být na záměr zpracováno posouzení EIA, která je podmínkou dalšího pokračování v projektu. Studie a posouzení EIA je zadáno nezávislému certifikovanému zpracovateli.

10/2019
Krajský úřad Královehradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vydává souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru (kladná EIA) „Špindlerův Mlýn­ propojení areálů" na životní prostředí. V řešeném správním území bylo původně navrženo k odnětí 27,05 ha pozemků určených k plnění funkcí lesa (což umožňovala změna č. 2 Územního plánu). Z výsledků EIA a dalšího posuzování Ministerstvem životního prostředí došlo k další redukci na 22,16 ha.

04/2022
Bylo vydáno společné povolení – územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu (součást záměru propojení) nazvanou: „Špindlerův Mlýn – lyžařský terminál P1" – umožňující zahájení výstavby objektu s parkovištěm, prostory pro zařízení služeb, včetně vybudování přemostění nad řekou Labe a přes komunikací II/295.

10/2022
Bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o umístění stavby „Špindlerův Mlýn – propojení areálů“ včetně rozhodnutí o využití území – t. j. potvrzení možnosti umístění a realizace staveb nových sjezdových tratí, umělého zasněžování a lanových drah.

01/2023
Bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o trvalém omezení PUPFL, vydalo MŽP s výměrou trvalého omezení 22,16 ha, umožňující zahájení přípravných prací k realizaci záměru vybudování sjezdových tratí. Tyto práce byly zahájeny 21. 1. 2023.


Jak se k projektu staví KRNAP?

Projekt propojení vzniká v lyžařském středisku Špindlerův Mlýn, které se nachází v Krkonošském národním parku a jeho ochranném pásmu. Proto byla Správa KRNAP přirozeně od začátku stěžejní institucí, která se k projektu vyjadřovala. Po dlouhých a složitých jednání o rozsahu projektu a jeho trasování jsme nakonec s ochranou přírody našli přijatelnou variantu. Aby se tato skutečnost potvrdila v souladu s platnou legislativou, museli jsme nechat zpracovat studii vlivu na životní prostředí, tzv. EIA. Její souhlasné stanovisko znamená, že při splnění všech stanovených podmínek nebude mít projekt negativní vliv na životní prostředí. 


Přínos propojení

Jaký přínos bude mít projekt pro Špindlerův Mlýn?

Bezpečnější lyžování
Zvýšení bezpečnosti lyžujících klientů prostřednictvím jejich rovnoměrnějšího rozprostření po areálu, větší prostor na sjezdovkách, více lyžování a více sportu – méně čekání ve frontách na lanovky.

Méně aut a úbytek emisí
Soustředění zátěže související s automobilovou dopravou do příjezdové části Špindlerova Mlýna, eliminace zatížení centra města klienty přejíždějícími mezi částmi areálu v autech, skibusech nebo taxících; snížení intenzity automobilové dopravy v centru města Špindlerův Mlýn; úbytek emisí a dalších škodlivých látek i stresu z ulic přeplněných auty, zvýšení kvality pobytu a spokojenosti hostů i stálých obyvatel.

Zklidnění dopravy ve městě
Zvýšení bezpečnosti pohybu po centru města díky snížení intenzity automobilové dopravy, více prostoru pro pěší, dlouhodobé zklidnění centra města a jeho „navrácení“ chodcům.

Sociálně-ekonomické přínosy
Udržení a nárůst počtu pracovních míst nejvýznamnějšího místního zaměstnavatele, generování přínosů pro stabilní rozvoj místní komunity i celého regionu, podpora aktivního trávení volného času a pozitivního dopadu na děti a mladé lidi.


FAQ

Proč jsou potřeby další sjezdovky a lanovky?

Kolik lesa ustoupí tomuto projektu?

Jaká kompenzační opatření muselo středisko udělat, aby minimalizovalo negativní vliv zásahů do lesa?

Nebylo možné najít jiné řešení, které by nevyžadovalo žádný zásah do porostu?

V čem je tento projekt prospěšný pro lidi a přírodu?