Soutěžte s Chytrou sezónkou o Audi Q7 na víkend

Kupte si Chytrou sezónku do 31.5.2020 na gopass.cz a vyhrajte luxusní  Audi Q7 vůz na víkend.

PRAVIDLA SOUTĚŽE S NÁZVEM „Víkend s Audi Q7“

 

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem soutěže je obchodní společnost MELIDA, a.s., IČ: 241 66 511, se sídlem: Špindlerův Mlýn 281, Špindlerův Mlýn, PSČ: 543 51 (dále jen “organizátor"), provozovatel skiareálu Špindlerův Mlýn.

 

2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá v termínu od 30.3.2020 do 31.5.2020 (dále jen „soutěžní období“). Soutěž je zveřejněna na internetových stránkách www.skiareal.cz a www.gopass.cz (dále jen „internetové stránky soutěže“), k soutěži bude rozesílán rovněž newsletter.

 

3. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

Soutěžícím se může stát každá osoba, která současně splňuje tyto podmínky

  1. soutěžící je osobou starší 18 let, která je
  2. držitelem platného řidičského průkazu skupiny B, a která
  3. má na území České republiky trvalý pobyt, a která
  4. na internetových stránkách soutěže zakoupí v soutěžním období produkt Chytrá sezónka Špindlerův Mlýn 2020/2021 nebo Chytrá sezónka Premium 2020/2021 (dále jen „CHYTRÁ SEZÓNKA“). Podmínkou nákupu CHYTRÉ SEZÓNKY je registrace do programu GOPASS.

 

Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly.

 

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a zástupci organizátora. Ze soutěže jsou dále vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší. Organizátor je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech soutěžících, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením ze soutěže ztrácí soutěžící nárok na předání výhry, a to bez náhrady. Vyloučen ze soutěže je dále každý soutěžící, který uvede nepravdivé nebo fiktivní údaje o své osobě nebo který se do soutěže přihlásí více než jedenkrát
s pozměněnými údaji o své osobě.

 

4. MECHANISMUS SOUTĚŽE A URČENÍ VÝHERCŮ.

Soutěžící se soutěže mohou zúčastnit prostřednictvím nákupu CHYTRÉ SEZÓNKY během soutěžního období (tedy od 30.3.2020 do 31.5.2020). Vyhlášení výherce proběhne do 5.6.2020 prostřednictvím sociální sítě FACEBOOK.

 

5. VÝHRY A JEJICH PŘEDÁNÍ

Výhrou se rozumí:      poukaz navíkendové zapůjčení vozu AUDI Q7

 

Organizátor bude nejpozději do 10 dnů od skončení soutěže výherce kontaktovat prostřednictvím platné e-mailové adresy, na které je registrovaná karta GOPASS.V případě, že se organizátorovi nepodaří výherce úspěšně kontaktovat a výherce ani do 7 dnů od odeslání informativní zprávy o výhře v soutěži nepotvrdí svůj zájem o výhru, jakož i v případě, kdy se výherce výhry výslovně vzdá, nebo pokud se ukáže, že výherce nesplňuje podmínky účasti v soutěži, ztrácí výherce právo na výhru
a výhercem se stává další soutěžící v pořadí. U něho bude obdobným způsobem udělena nebo neudělena výhra a tento postup pokračuje, až dokud není cena udělena. Výhru může výherce využít výlučně pro vlastní potřebu – poukaz je nepřenosný. Při převzetí výhry, jakož i při její realizaci je nutné předložit platný doklad totožnosti a platný řidičský průkaz skupiny B. Termín realizace výhry bude zvolen po domluvě dle aktuálních možností provozovatele, nejzazší termín pro uplatnění výhry je 31.12.2020. Rezervace termínu je možná nejpozději 14 dní předem. Zobrazený model a výbava jsou pouze ilustrační.

 

 

6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů účastníků v soutěži probíhá v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejm. Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU
č. 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Bližší informace o zpracování osobních údajů Organizátorem jsou dostupné na webových stránkách
http://www.tmr.sk/o-nas/gdpr-cz/ v sekci Ochrana osobních údajů.

 

Soutěžící vstupem do soutěže uděluje organizátorovi soutěže souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže organizátorovi, s použitím své emailové adresy za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této soutěže a informací o dalších marketingových akcích organizátora, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.

 

Soutěžící vstupem do soutěže potvrzuje, že byl organizátorem soutěže informován o všech právech vyplývajících z platných právních předpisů. Soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese sídla organizátora odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů a jejich likvidaci. Účastník soutěže má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, jakož i právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zjistí-li, že při zpracování údajů došlo k porušení povinností organizátora soutěže. Údaje poskytnuté účastníkem soutěže mohou kromě organizátora soutěže zpracovávat další osoby pověřené organizátorem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zpracování údajů k marketingovým účelům. Zpracovávané údaje mohou být organizátorem zpřístupněny třetím osobám jinak zúčastněných na realizaci soutěže či jiných marketingových akcích organizátora soutěže a členům skupiny TMR Group.

 

Účastník svou účastí v soutěži projevuje svůj souhlas s tím, že organizátor je oprávněn pořizovat obrazové, zvukové a zvukově-obrazové záznamy výherců či shromažďovat jejich projevy osobní povahy a souhlas se zveřejněním svého jména a příjmení, jakož i souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy poskytnutých organizátorovi nebo pořízených organizátorem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním a využitím výhry pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Soutěžící uděluje organizátorovi tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního
a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor Fotografii
v souladu s jejím určením a / nebo údaje o výherci poskytne.

 

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek soutěže soutěžícím. Organizátor si vyhrazuje právo pravidla soutěže jednostranně měnit, a to i bez předchozího upozornění, jakož i se zpětnou účinností. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit z technických, obchodních nebo jiných důvodů, jakož i bez uvedení důvodu. Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat. Výhry v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné výhry, než která je organizátorem stanovena. Soutěžící se mohou obracet na organizátora s případnými dotazy týkajícími se výkladu těchto pravidel prostřednictvím emailových zpráv zaslaných info@gopass.cz. Organizátor je oprávněn dotazy soutěžících spolu s odpovědí organizátora zveřejnit na internetových stránkách soutěže.

 

Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi organizátorem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

 

Ve Špindlerově Mlýně dne 30. 3. 2020

 

MELIDA, a.s.

Lanová dráha Medvědín v provozu denně, Svatý Petr-Pláň opět o víkendu 6. - 7.6.

Více info